TERMES I CONDICIONS DE COMPRA de WWW.OPTICAAURA.CAT

 

INTRODUCCIÓ
El present document té com a finalitat establir les condicions d’ús de la pàgina
WWW.OPTICAAURA.CAT així com les condicions de compra de productes a través de la mateixa pels usuaris.

Li preguem que llegeixi detingudament els presents TERMES I CONDICIONS DE COMPRA així com la POLÍTICA DE PRIVACITAT abans d’utilitzar aquesta pàgina web. Si ho desitja pot imprimir aquestes condicions.

En utilitzar aquesta pàgina web o fer una comanda a través de la mateixa l’usuari accepta els nostres TERMES I CONDICIONS DE COMPRA així com la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT, per la qual cosa, en cas de no estar d’acord, no ha d’utilitzar la web.

INFORMACIÓ GENERAL
En compliment del deure d’informació recollit en l’art. 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis
de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic l’informem que la titularitat de la web correspon a GEMMA BERTRAN AUSIO, CIF/NIF 35108612D domicili situat en C/ NOU, 9, NAVARCLES (BARCELONA), 08270 i amb correu electrònic OPTICAAURA@OPTICAAURA.CAT i telèfon 938270235, d’ara endavant GEMMA BERTRAN AUSIO.

Disponibilitat dels productes.
Les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels productes. Si es produïssin dificultats quant al
subministrament dels productes o si no quedessin articles en estoc, GEMMA BERTRAN AUSIO informarà el
client de tal circumstància, bé per mail o per telèfon i reemborsarà qualsevol quantitat que hagués abonat pel producte o productes no disponibles o canviarà el producte per un altre del mateix valor, segons decideixi el client.

ÚS DEL LLOC
En fer ús d’aquesta pàgina web i realitzar comandes a través d’aquesta, l’usuari es compromet als següents extrems:

* Utilitzar la pàgina web únicament amb la finalitat de consultar productes i realitzar comandes.
* No realitzar cap comanda fraudulenta o falsa. Si d’una forma raonable es considera que una comanda és fraudulenta GEMMA BERTRAN AUSIO està autoritzada a anul·lar-lo i informar les autoritats
pertinents.
* Tenir capacitat legal per a celebrar contractes (l’usuari declara ser major de 18 anys).
* Facilitar les seves dades de contacte d’una forma veraç i exacta amb la finalitat de poder realitzar l’enviament de les comandes.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
GEMMA BERTRAN AUSIO informa els usuaris d’aquesta pàgina web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal que puguin ser recaptats per la navegació o contractació de serveis a través de la política de privacitat. Pot accedir a la política de privacitat des de la pàgina web en qualsevol moment.

CONDICIONS DE COMPRA
Disponibilitat del servei. Els usuaris tenen la possibilitat de realitzar comandes dels articles que s’ofereixen a través de la pàgina web tant per al seu enviament a una adreça dins del territori espanyol com a un destí europeu.
Idioma.
El contracte es formalitzarà en llengua espanyola.

Preus dels productes.
En els preus dels articles estan inclosos tots els impostos vigents però no estan inclosos les despeses d’enviament, que s’afegiran a l’import total. GEMMA BERTRAN AUSIO es reserva el dret a modificar els preus en qualsevol moment, si bé els productes es facturaran sobre la base del preu en vigor en el moment de formalitzar la comanda (a reserva de la disponibilitat del producte).
En la comanda de compra s’indicarà tant el preu total del producte/productes, incloent IVA i les despeses d’enviament que corresponguin, segons s’indica en els apartats següents.

El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret
de què es tracti.
En les comandes amb destinació a Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exemptes d’IVA per aplicació
del que es disposa en l’article 21 de Llei 37/1992, sense perjudici de l’aplicació dels
impostos i aranzels corresponents conforme a la normativa vigent en cadascun d’aquests territoris.

Despeses d’enviament a adreces en territori espanyol.

Per a comandes inferiors a 50€, les despeses d’enviament ascendeixen a 4€, quantitat que cal sumar a l’import
total. Les despeses d’enviament seran per tant per compte del client.
Per a comandes iguals o superiors a 50€ no s’aplicaran despeses d’enviament.

Despeses d’enviament a adreces fora de territori espanyol.
Per a comandes amb destinació qualsevol país dins de la Unió Europea inferiors a (a concretar), les despeses d’enviament
ascendeixen a (a aconcretar), quantitat que cal sumar al preu total. Les despeses d’enviament seran per tant
per compte del client.
Per a comandes iguals o superiors a (a concretar) no s’aplicaran despeses d’enviament.
Manera de realitzar una comanda.
Per a realitzar una comanda ha de seleccionar l’article o articles desitjats. Una vegada que hagi
seleccionat tots els articles que desitgi, aquests s’afegiran a la seva cistella de la compra. El següent
pas serà tramitar la comanda i efectuar el pagament. Per a això haurà de seguir els passos que se li sol·liciten en la
pàgina web i seguir les indicacions de compra que li apareixen en pantalla. Se li demanaran únicament
les dades necessàries per a la compra i posterior lliurament de la comanda.Abans de formalitzar la compra haurà d’ACCEPTAR EXPRESSAMENT les presents condicions així com la política de privacitat.
Les dades registrades per la pàgina web constitueixen la prova de les transaccions realitzades. El client
rebrà confirmació de la comanda a través de correu electrònic.

Durant el procés, abans de realitzar el pagament, podrà modificar les dades de la seva comanda. La comanda no es formalitza
fins que finalitza el procés, la qual cosa ocorrerà quan hagi efectuat el pagament. Fer clik a “Pagar”
implica que adquireix i abona els articles seleccionats, aquest pas suposa un
compromís vinculant.
No existeixen límits de compra. L’usuari pot realitzar la comanda pel nombre d’articles que desitgi, sense mínims ni màxims establerts.

Dret de cancel·lació de la comanda.
GEMMA BERTRAN AUSIO es reserva el dret a rebutjar una comanda d’un client amb el qual existeix
litigi. Així mateix GEMMA BERTRAN AUSIO té dret a rebutjar o cancel·lar una comanda per raons justificades, com per exemple:
* Per error en les dades de facturació (que siguin incorrectes o impossibles de verificar)
* Si existeix sospita de frau amb la targeta bancària
* Si no és possible enviar-ho a l’adreça indicada
* Si existeixen raons per les quals se sospiti que l’usuari no és un consumidor final
* Si l’usuaris és menor de 18 anys
* Si no s’ha realitzat el pagament complet.

Forma de pagament.
Podrà utilitzar com a mitjà de pagament targeta bancària, Paypal o mitjançant transferència bancària. En el cas de pagament per targeta o PayPal l’import total de la comanda que inclourà les despeses d’enviament que
corresponguin segons el cas, es carregaran en el compte del client en el mateix moment de la compra.
Només s’admeten pagaments en EUROS.

Mitjançant el pagament per targeta i en el cas que es produeixi alguna incidència durant el procés (per exemple
que el terminal informés de la denegació de la targeta) es cancel·larà la comanda de manera
automàtica. El sistema de pagament mitjançant targeta bancària es realitza a través de la passarel·la de pagament de “(A CONCRETAR)”

Al fer clic a “Pagar“ l’usuari està confirmant el pagament de la comanda així com que la targeta
de crèdit és seva. Per a minimitzar el risc d’accés no autoritzat, es codificaran les dades de la seva
targeta de crèdit. Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part
de l’entitat emissora d’aquestes, però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, la comanda serà
cancel·lada automàticament, informant el sistema al client sobre aquesta anul·lació.

En el cas de seleccionar el sistema de pagament a través de Paypal serà PayPal la plataforma de pagament i
es realitzarà seguint les condicions d’aquesta plataforma de pagament.

GEMMA BERTRAN AUSIO també li ofereix la possibilitat de realitzar el pagament mitjançant transferència
bancària.
La comanda serà enviada a l’adreça que ens indiqui una vegada confirmat l’ingrés de l’import total de la
comanda. Si l’import no fora pel total, GEMMA BERTRAN AUSIO es reserva el dret a no enviar la
comanda fins al seu total abonament per part del client.

Lliurament.
Els productes s’enviaran a l’adreça que l’usuari hagi indicat.
El termini de lliurament oscil·la entre 24 i 72 hores (dies hàbils) per a domicilis en la península i 7 dies hàbils
per a lliuraments a Illes Balears, Illes Canàries, Ceuta i Melilla.
El termini de lliurament per a adreces fora del territori espanyol oscil·la entre 7 i 10 dies hàbils.
Els terminis indicats es respectaran sempre que no existeixin circumstàncies imprevistes o extraordinàries
alienes a la nostra voluntat. Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament, l’informarem
d’aquesta circumstància i li donarem l’opció de seguir endavant amb la compra
establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu
pagat.
A l’efecte de les presents condicions, s’entendrà que s’ha produït el “lliurament“ o que la
comanda ha estat “lliurat“ en el moment en el qual vostè o un tercer indicat per vostè
adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció
de la comanda en l’adreça de lliurament convingut.

Impossibilitat de lliurament.
Si fos impossible efectuar el lliurament de la comanda en el domicili indicat, GEMMA BERTRAN AUSIO
tractarà de lliurar-lo a un tercer indicat pel client o tornar a intentar el seu lliurament en una data
posterior. Per a això li preguem que si no estarà en el domicili es posi en contacte amb GEMMA
BERTRAN AUSIO per a convenir el lliurament un altre dia.
Si en el termini de 15 dies, a comptar des que la seva comanda està disponible per al seu lliurament, la comanda no ha pogut ser lliurada per causes no imputables a GEMMA BERTRAN AUSIO, entendrem que desitja
desistir del contracte i el considerarem resolt.
A conseqüència de la resolució del contracte, retornarem tots els pagaments rebuts de l’usuari,
inclosos les despeses de lliurament sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14
dies des de la data en què considerem resolt el contracte. Si us plau, tingui en compte que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional, per la qual cosa GEMMA BERTRAN
AUSIO estarà autoritzat a repercutir-li els costos corresponents.

Cancel·lació d’una comanda.
L’usuari té dret a cancel·lar una comanda sense donar cap explicació. Aquest dret és el dret de desistiment
establert per l’art. 102 el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual
seaprueba el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres
lleis complementàries.
Per a cancel·lar una comanda pot usar el formulari que figura en l’enllaç “DRET DE DESISTIMENT”
o poden notificar-lo per correu electrònic dirigint-se a OPTICAAURA@OPTICAAURA.CAT
per correu postal a l’adreça C/ NOU, 9, NAVARCLES
(BARCELONA), 08270.

Si ens envia un correu electrònic o una comunicació per escrit, si us plau, inclogui els detalls de la seva comanda per a ajudar-nos a identificar-lo.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que el client o un tercer indicat pel client, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns o en cas que els productes que componen la comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia que el client o un tercer indicat pel client, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l’últim
dels esmentats productes.

Una vegada exercit el dret al desistiment l’usuari haurà de remetre a la direcció indicada els productes lliurats assumint per tant els costos de devolució. Si us plau, tingui en compte que si vostè decideix retornar-nos els articles a ports deguts estarem autoritzats a carregar-li les despeses en
què puguem incórrer.

El dret a desistir del contracte serà aplicable exclusivament a aquells productes que es retornin en les mateixes condicions en què el client els va rebre.

No es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura d’aquest, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en les quals es van lliurar o que hagin sofert algun mal, per la qual cosa haurà de ser acurat amb el/els producte/s mentre estiguin en la seva possessió. Si us plau, retorni l’article usant o incloent tots els seus embolcalls originals amb totes les etiquetes. Preguem no retirin les etiquetes fins a estar segurs de voler quedar-se amb cada article. Després d’examinar l’article li comunicarem si té dret al reemborsament de les quantitats abonades.

Si la devolució inclou la totalitat de la compra, s’ha seguit el procediment correcte i els productes estan nous i sense usar, procedirem al reemborsament de l’import total de la compra més les despeses d’enviament en un termini de 14 dies des que rebem la comanda cancel·lada.

Si la devolució només inclou una part de la comanda, s’ha seguit el procediment correcte i els productes estan nous i sense usar, només li reemborsarem el valor dels productes retornats, sense les despeses d’enviament.

Devolució de productes defectuosos.
Si ens retorna els productes perquè són defectuosos o les descripcions no es corresponen amb aquests
, procedirem a reemborsar el preu total dels productes, juntament amb les despeses d’enviament
derivats i de la devolució de l’article.

RESPONSABILITATS
L’accés i ús d’aquesta pàgina web és responsabilitat dels usuaris. No és objecte de garantia per part
de GEMMA BERTRAN AUSIO:
– La infal·libilitat, la disponibilitat, la continuïtat, la inexistència de deficiències de seguretat de la pàgina
web.
– Que el contingut de la pàgina o la informació que passa a través del mateix estigui lliure de virus o d’altres
elements lesius així com d’errors, omissions o incorreccions.
– Els possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions,
virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu de la pàgina web
– Retards o bloquejos en l’ús d’aquesta pàgina causats per deficiències o sobrecàrregues del centre de processament de dades, ni dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes que estan fora del control de GEMMA BERTRAN AUSIO.
– S’exonera de responsabilitat a GEMMA BERTRAN AUSIO davant qualsevol mal o perjudici que
pogués sofrir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació facilitada
sempre que procedeixi d’altres fonts alienes.


El mer accés a la pàgina web no suposa entaular cap mena de relació comercial entre GEMMA
BERTRAN AUSIO i l’usuari.
GEMMA BERTRAN AUSIO només subministra els productes per a ús domèstic i particular.

El client accepta no utilitzar el producte per a fins comercials, publicitaris o de revenda. GEMMA BERTRAN AUSIO no té cap responsabilitat per qualsevol pèrdua de beneficis, pèrdua de negocis, interrupció de negocis o pèrdua d’oportunitats comercials del client.

Cessió de drets i obligacions.
El contracte és vinculant tant per al client com per a GEMMA BERTRAN AUSIO, així com per als nostres respectius successors, cessionaris i causahavents. El client no podrà transmetre, cedir, gravar o de qualsevol altra manera transferir un contracte o algun dels drets o obligacions derivats d’aquest, sense haver obtingut el consentiment de GEMMA BERTRAN AUSIO previ i per escrit.
Podem transmetre, cedir, gravar, subcontractar o de qualsevol altra manera transferir un contracte o algun dels
drets o obligacions derivats d’aquest, en qualsevol moment durant la seva vigència. Per a evitar qualsevol dubte, aquestes transmissions, cessions, gravàmens o altres transferències no afectaran els drets que, en el seu cas, vostè, com a consumidor, té reconeguts per llei ni anul·laran, reduiran o limitaran de qualsevol altra forma les garanties, tant expresses com tàcites, que li haguéssim pogut atorgar.

INFORMACIÓ I CONTINGUTS DE LA WEB
La informació que es mostra en la pàgina web és la vigent en la data d’última actualització.
GEMMA BERTRAN AUSIO es reserva el dret a actualitzar/modificar/eliminar informació d’aquesta
pàgina web en qualsevol moment i sense previ avís.
En el cas que la pàgina web contingui links a altres pàgines web i materials de tercers, aquests links es faciliten únicament a efectes informatius, sense que GEMMA BERTRAN AUSIO tingui control algun sobre el contingut d’aquestes pàgines web o materials. Per tant, no acceptem
cap responsabilitat per qualsevol mal o pèrdua derivats del seu ús. GEMMA BERTRAN AUSIO es reserva la facultat de modificar els Termes i Condicions de Compra.
Les modificacions introduïdes no tindran caràcter retroactiu. Si no està d’acord amb les modificacions introduïdes, li recomanem no fer ús de la nostra pàgina web.

VIRUS PIRATERIA I ALTRES ATACS INFORMÀTICS
L’usuari no ha de realitzar un ús indegut d’aquesta pàgina web mitjançant la introducció intencionada en
la mateixa de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. L’usuari no tractarà de tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web, al servidor en què aquesta pàgina es troba allotjada o a qualsevol servidor, ordinador o
base de dades relacionada amb la nostra pàgina web. L’usuari es compromet a no atacar aquesta pàgina
web. L’incompliment d’aquesta clàusula podria portar aparellada la comissió d’infraccions tipificades
per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment d’aquesta normativa a les autoritats competents i cooperarem amb elles per a descobrir la identitat de l’atacant. Així mateix, en cas d’incompliment
de la present clàusula, deixarà immediatament d’estar autoritzat a usar aquesta pàgina web. No serem responsables de qualsevol mal o pèrdua resultant d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar el seu ordinador, equip informàtic, dades o materials a conseqüència de l’ús d’aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als quals la mateixa redirigeixi.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS D’AUTOR
L’usuari reconeix i consent a tot copyright, marca registrada i altres drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els materials o continguts que s’aporten com a part de la pàgina web corresponen en tot moment a GEMMA BERTRAN AUSIO. L’usuari podrà fer ús d’aquest material únicament en la forma en què se li autoritzi expressament.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
L’ús d’aquesta pàgina web i els contractes de compra de productes a través la mateixa es regiran per la
legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l’ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.
Pot formular qualsevol queixa i reclamació davant GEMMA BERTRAN AUSIO a través del correu electrònic MAIL o per correu postal a l’adreça C/ NOU, 9, NAVARCLES (BARCELONA), 08270.