DRET DE DESISTIMENT de www.opticaaura.cat


L’usuari té dret a cancel·lar una comanda sense donar cap explicació. Aquest dret és el dret de desistiment establert per l’art. 102 el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.


Per a cancel·lar una comanda pot usar el formulari adjunt (model de desistiment) o poden notificar-ho per correu electrònic dirigint-se a OPTICAAURA@OPTICAAURA.CAT o per correu postal a l’adreça C/ NOU, 9, BARCELONA (NAVARCLES), 08270.


Si ens envia un correu electrònic o una comunicació per escrit, si us plau, inclogui els detalls de la seva comanda per a ajudar-nos a identificar-lo.


El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns o en cas que els productes que componen la comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l’últim dels esmentats productes.


Una vegada exercit el dret al desistiment l’usuari haurà de remetre a la direcció indicada (GEMMA BERTRAN AUSIO / C/ NOU, 9, BARCELONA (NAVARCLES), 08270) els productes lliurats assumint per tant els costos de devolució.

Si us plau, tingui en compte que si vostè decideix retornar-nos els articles a ports deguts estarem autoritzats a carregar-li les despeses en què puguem incórrer.


El dret a desistir del contracte serà aplicable exclusivament a aquells productes que es retornin en les mateixes condicions en què el client els va rebre.

No es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura d’aquest, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en les quals es van lliurar o que hagin sofert algun mal, per la qual cosa haurà de ser acurat amb el/els producte/s mentre estiguin en la seva possessió.

Si us plau, retorni l’article usant o incloent tots els seus embalatges originals amb totes les etiquetes. Preguem no retirin les etiquetes fins a estar segurs de voler quedar-se amb cada article.


Després d’examinar l’article li comunicarem si té dret al reemborsament de les quantitats abonades.

Si la devolució inclou la totalitat de la compra, s’ha seguit el procediment correcte i els productes estan nous i sense usar, procedirem al reemborsament de l’import total de la compra més les despeses d’enviament en un termini de 14 dies des que rebem la comanda cancel·lada.


Si la devolució només inclou una part de la comanda, s’ha seguit el procediment correcte i els productes estan nous i sense usar, només li reemborsarem el valor dels productes retornats, sense les despeses d’enviament.

MODEL DE DESISTIMENT (només ha d’emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

A l’atenció de GEMMA BERTRAN AUSIO amb NIF/CIF 35108612D, domicili situat en C/ NOU, 9,
BARCELONA (NAVARCLES), 08270 i amb correu electrònic OPTICAAURA@OPTICAAURA.CAT i
telèfon 938270235, d’ara endavant GEMMA BERTRAN AUSIO.
Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del producte/productes indicats:
(descripció i referència tal com s’indica en el contracte)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Comanda realitzada amb data _________.
Comanda rebuda amb data __________.
Nom del consumidor: _______________________________.
Direcció del consumidor: _______________________________.

Signatura del consumidor (només si el present formulari es presenta en paper)